МЭДЭЭ: Зураг төслийн ажлын жишиг үнэ шинэчлэгдлээ

Зураг төслийн ажлын жишиг үнэ шинэчлэгдэж, 2020 оны 9 дүгээр сарын 01 - нээс эхлэн мөрдөгдөж эхлээд байна.

Жишиг үнэ гэдэг нь нутаг дэвсгэр, хот тосгоны эдэлбэр газрын хэмжээ, хүн амын тоо гэсэн үндсэн үзүүлэлтээр тодорхойлж, хот байгуулалтын баримт бичиг болосвруулах жишиг үнийг интерполяцийн аргаар тооцсон, барилга байгууламжийн нэгж үндсэн үзүүлэлтээр /талбай, уртын хэмжээ, хүчин чадал/ тодорхойлогдсон үнийг хэлнэ. 

Зураг төслийн ажлын шинэчилсэн жишиг үнийн дүрмийг энд дарж уншина уу