СУДАЛГАА: Улаанбаатар хотын нийт өрхийн 77.3 хувь нь орон сууц болон байшинд амьдардаг

Үндэсний статистикийн хорооноос хүн ам, орон сууцны 2020 оны улсын ээлжит тооллогын нийслэлийн нэгдсэн дүнг гаргасан байна. Энэхүү судалгаанаас орон сууцны нөхцөлийн талаарх судалгааг онцлон хүргэж байна. 

ХҮН АМ 

Улаанбаатар хотын нийт хүн ам 1 539 810, өрхийн тоо 411 420 болсныг тоолж гаргалаа.  Үүнээс гадаадад 6, түүнээс дээш сарын хугацаагаар оршин сууж байгаа Монгол Улсын харьяат  иргэн 91.2 мянга байна. Түүнчлэн Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт 6, түүнээс дээш сарын  хугацаагаар  оршин  суугаа  гадаадын  харьяат,  харьяалалгүй  17.5  мянган  иргэд  оршин  сууж  байна. Улаанбаатар хотын нийт хүн амын 48.1 хувь нь эрэгтэйчүүд, 51.9 хувь нь эмэгтэйчүүд  байна. 

СУУЦНЫ НӨХЦӨЛ 

Монгол Улсын нийт өрхийн 45.8 хувь нь нийслэл Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа нь өмнөх тооллогын үеийнхтэй харьцуулахад 2.2 пунктээр илүү байна.

Хүн ам, орон сууцны тооллогын дүнгээр нийслэл  Улаанбаатар хотод 411.4 мянган өрх амьдарч байгаагийн 22.2  хувь  нь монгол ард  түмний  уламжлалт  сууц  гэрт,  77.3  хувь  нь  байшинд,  0.5  хувь  нь  бусад төрлийн сууцанд амьдарч байна.  

Гэрт  амьдардаг  өрхийн  хувь  өмнөх  тооллогын  үеийнхээс  6.8  пунктээр  буурсан  бол  байшинд амьдардаг өрхийнх 7.7 пунктээр нэмэгджээ.  Байшин,  орон  сууцны  тооллогоор  хүн  байнга  амьдардаг  141.7  мянган  сууц,  орон  сууцны  байшингийн доторх сууцыг оруулбал 387.8 мянган сууц тоологдсон.

Тооллогоор  хүн  байнга  амьдардаг  сууцны  талаарх  дэлгэрэнгүй  мэдээллийг  тухайн  сууцанд амьдарч буй өрхөөс асууж цуглуулсан.  Хүн  байнга амьдардаг  сууцыг  төрлөөр авч үзвэл  41.0  хувь  нь  гэр сууц,  54.9  хувь  нь  сууцны тусдаа байшин, 2.9 хувь нь нийтийн зориулалттай орон сууцны байшин, 0.6 хувь нь  бие даасан тохилог сууц, 0.6 хувь нь нийтийн байр тоологдсон байна. Нийтийн зориулалттай  4 077 орон сууцны байшинд 250 221 сууц тоологдсон байна. 

Эх сурвалж: https://www.barilga.mn